فروش
سرخ رود
فروش۴.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰تومان
بدون تصویر
فروش
سرخ رود
فروش۴.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش
سرخ رود
فروش۳.۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش
نوشهر
فروش۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین
فروش
بابلسر
فروش۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید زمین مسکونی شهرکی با سند شمال نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
زمین فروشی در بابلسر سند دار 
فروش
بابلسر
فروش۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین جنگلی در نوشهر 
فروش
نوشهر
فروش۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش
بابلسر
فروش۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش
بابلسر
فروش۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان