ویلا شهرکی در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
ویلا فروشی داخل شهرک در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
ویلا شهرکی در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا در شمال شهرکی
فروش
مازندرانسرخ رود
فروش۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
ویلا شهرکی در سرخرود
فروش
مازندرانسرخ رود
فروش۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
قیمت خرید ویلا شهرکی در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا شهرکی چمستان
فروش
چمستان
فروش۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید ویلا دوبلکس شهرکی در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا دوبلکس شهرکی بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
ویلا فروشی شهرکی در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان