فروش زمین مسکونی سند دار در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین داخل شهرک سند‌دار در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین سند دار داخل شهرک در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۵.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین داخل شهرک در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین مسکونی سند دار در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین مسکونی درسرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش ویلا باغ ساحلی درسرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین در نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید و فروش زمین در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین تجاری مسکونی در بابلسر
فروش
مازندرانبابلسر
فروش۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
خرید زمین در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
زمین فروشی در نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین شهرکی در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین در نوشهر
فروش
نوشهر
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین با سند تک برگ در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین مسکونی شمال
فروش
نوشهر
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش زمین در بابلسر
فروش
بابلسر
فروش۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
شمال فروش زمین مسکونی در سرخرود
فروش
سرخ رود
فروش۴.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰تومان
شمال فروش زمین مسکونی
فروش
سرخ رود
فروش۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
فروش
بابلسر
فروش۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان